Algemene voorwaarden

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. (Art. VI.47§1- Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht).

  1. Overeenkomst

MAMEZELLE (verkoper) met als zaakvoerder Stéphanie Hudders, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen (KBO) onder het nummer BE0672.567.811, MAMEZELLE BV, GEMEENTEPLEIN 18, 1861 Meise, tel. +32494320610

1.1. Als er door de klant opdracht gegeven wordt aan MAMEZELLE om 1 of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand). De overeenkomst komt tot stand als de bevestiging van de bestelling verstuurd is. 1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. MAMEZELLE behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

  1. Verzending

Artikelen worden meestal verzonden via DPD. De bestellingen worden verzonden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aankoopsom door MAMEZELLE.

  1. Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn vermeld in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 3.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De verkoper heeft het recht aankopen van verkeerd geprijsde artikelen te annuleren.

  1. Uitoefening van het herroepingsrecht

Overeenkomstig art.VI §1- boek Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht kan de consument het herroepingsrecht uitoefenen door binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, en dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief. De kennisgeving wordt als tijdig aangemerkt indien zij schriftelijk of op een voor de ontvanger beschikbare en toegankelijke duurzame drager is verzonden voor het verstrijken van de termijn. Aan de consument kunnen, voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden.

  1. Betaling

Alle goederen blijven eigendom van MAMEZELLE tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de aankoop betaald is.

  1. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc. en specificaties; o.a. gegevens betreffende kleur en afmetingen etc. op de website van MAMEZELLE gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  1. Overmacht

7.1. MAMEZELLE is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 7.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertragingen bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van MAMEZELLE evenals hulppersonen, gebreken in hulp-of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

  1. Garantie

MAMEZELLE garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van de artikelen veel zorg wordt besteed.

  1. Klachtenafhandeling

9.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door messieur.be in behandeling worden genomen. 9.2. De klant dient een klacht schriftelijk via de mail aan MAMEZELLE kenbaar te maken. 9.3. MAMEZELLE zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. MAMEZELLE zal de klant hierover schrifelijk via de mail berichten.

  1. Toepassing recht en geschillencommissie

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van mamezelle.be is het Belgische recht van toepassing.